Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Country Studies of Poland

2023-01-05

Program "Country Studies of Poland" skierowany jest do ukraińskich uchodźców – nastolatków i młodych ludzi w wieku od 14 do 25 lat, którzy zdecydowali się pozostać w Tarnowie i okolicach. "Country Studies of Poland" daje młodym pokoleniom Ukraińców możliwość zanurzenia się w życiu Polski, poznania historii, kultury, tradycji, religii i aktualnych narracji kulturowych w Polsce. Zdobywając takie doświadczenie, Ukraińcy będą mogli aktywniej uczestniczyć w życiu polskiego społeczeństwa. Podstawą naszego programu jest również edukacja Ukraińców, każdy blok naszego programu przedstawia cykl lekcji o różnej tematyce i obejmuje ogromną różnorodność metod nauczania i różnych rodzajów zajęć edukacyjnych. Dlatego zapewnimy Ukraińcom wysokiej jakości kursy edukacyjne w najlepszych tradycjach europejskiego nauczania. Dzięki naszemu projektowi młodzi ludzie staną się bardziej niezależni, będą w stanie przystosować się i nawiązać komunikację międzykulturową. Projekt ten może motywować młodych ludzi do udziału w życiu i rozwoju polskich szkół, uczelni, uniwersytetów i instytutów. Młodzież ukraińska będzie miała możliwość zajęcia silnej pozycji w polskim środowisku naukowym i edukacyjnym, tworzenia własnych projektów mających na celu zachowanie i rozwój kultury.

Działania w projekcie:

Przeprowadzimy 12 warsztatów (każdy po 1,5 godziny) dla dwóch grup (łącznie 24 warsztaty). A będą to:
- ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - tematy zajęć dotyczyć będą Polski - informacje ogólne, kultura, sztuka, turystyka, sprawy społeczne, ekonomiczne, historyczne
- WYCIECZKI - nawiązujące do poruszanych na zajęciach tematów
Spotkania prowadzone będą w nieformalnej atmosferze, zapewniamy poczęstunek, pokrywamy wszystkie koszty.
Osoba prowadząca posługuje się biegle językiem polskim i ukraińskim.


Projekt „Country Studies of Poland” realizowany jest w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. #EUSolidarityCorps

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 do 28.02.2023.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską.

Country Studies of Poland

The Country Studies of Poland program is addressed to Ukrainian refugees - teenagers and young people aged 14 to 25 who decided to stay in Tarnów and its vicinity. It gives young generations of Ukrainians the opportunity to immerse themselves in the life of Poland, learn about history, culture, tradition, religion and current cultural narratives in Poland. By gaining such experience, Ukrainians will be able to participate more actively in the polish social life. The basis of our program is also the education of Ukrainians, each block of our program presents a series of lessons on various topics and includes a huge variety of teaching methods and different types of educational activities. That is why we will provide Ukrainians with high-quality educational courses in the best traditions of European teaching. Thanks to our project, young people will become more independent, will be able to adapt and establish intercultural communication. This project can motivate young people to participate in the life and development of Polish schools, colleges, universities and institutes. Ukrainian youth will have the opportunity to take a strong position in the Polish scientific and educational environment, create their own projects aimed at preserving and developing culture. Activities in the project:

We will conduct 12 workshops (1.5 hours each) for two groups (24 workshops in total). And they will be:

- POLISH LANGUAGE CLASSES - topics of classes will concern Poland - general information, culture, art, tourism, social, economic, historical

- EXCURSIONS - referring to the topics covered during the classes. The meetings will be conducted in an informal atmosphere, we provide refreshments, we cover all costs.

The instructor is fluent in Polish and Ukrainian. The project „Country Studies of Poland”

is implemented under the European Solidarity Corps programme. #EUSolidarityCorps

Project implementation period: 01/08/2022 to 28/02/2023. The project is financed by the European Union.

spotkania-i-wycieczki-dla-mlodziezy-z-ukrainy-osts.jpg