Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kompetencje uniwersalne dla przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

2023-10-31

„Kompetencje uniwersalne dla przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” to projekt skierowany do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych subregionu tarnowskiego.

Jego celem jest podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych jako zasobów służących przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej oraz konstruktywnemu rozwiazywaniu konfliktów.

 

Od września 2023 do maja 2024 poprowadzimy w szkołach:

  1. Warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej - kompetencje uniwersalne dla prewencji bullyingu
  2. Warsztaty odkrywania swoich mocnych stron i talentów - budowanie poczucia własnej wartości
  3. Warsztaty z mediacji rówieśniczej - kompetencje dla rozwiązywania konfliktów

 

Jakie kompetencje wzrosną wśród dzieci dzięki uczestnictwu w warsztatach przeciwdziałania przemocy rówieśniczej - kompetencje uniwersalne dla prewencji bullyingu

 

- rozpoznawanie własnych emocji i zarządzanie nimi,

- konstruktywna komunikacja z elementami asertywności, reakcji empatycznych w relacjach

z innymi,

- formułowanie komunikatów zgodnych z Porozumieniem bez Przemocy (NVC)

- budowania relacji opartych na szacunku, życzliwości i tolerancji (akceptacji) dla

odmienności,

- poszerzanie świadomości w obszarze własnego wpływu na redukcję zjawiska przemocy,

- komunikowania i bronienia własnych potrzeb oraz granic.

 

Ponadto dzieci poszerzą świadomość destrukcyjnego zjawiska bullyingu i cyberbullyingu, przy uwzględnieniu jego długofalowych konsekwencji, co:

 

- pozwoli uczniom poznać przyczyny, objawy i skutki takiej przemocy wobec innych,

- pozwoli uczniom poznać rolę świadków zjawiska (czyli większość klasy), możliwości ich

reagowania na zachowania przemocowe w prewencji tego destrukcyjnego zjawiska,

- uczniowie zostaną uwrażliwieni na perspektywę osób doświadczających przemocy (wzmacnianie

empatii).

 

W ramach warsztatów prowadzone będą aktywności angażujące uczniów w proces

wspólnego konstruowania "kontraktu klasowego", który zawierać będzie listę zachowań

nieakceptowalnych w środowisku klasowym oraz wybór 2 ambasadorów empatii w klasie.

 

Dzięki warsztatowi uczniowie:

 

- uświadamiają sobie czym jest AKCEPTACJA dla odmienności innych - alternatywa dla

przemocy (kreowanie postawy: ja jestem OK i Ty jesteś OK – mimo, że się różnimy),

- dowiadują się czym jest EMPATIA – poprzez ukazanie uczniom perspektywy drugiej

osoby, która doświadcza przemocy rówieśniczej,

- uświadamiają sobie, że niepowtarzalność i różnorodność każdego z nich w obszarze

mocnych i słabych stron, stylu bycia, wyglądu, temperamentu jest wartością, a nie

powodem do dyskryminowania,

- poznają destrukcyjne zjawisko BULLYINGU poprzez ukazanie im prawdziwych pobudek

sprawcy, które stoją za jego przemocowym zachowaniem, długofalowych skutków takiego

doświadczenia w życiu osoby prześladowanej, skutecznych sposobów radzenia sobie z

taką przemocą,

- tworzą wspólny kontrakt klasowy (zachowań nieakceptowalnych w klasie) z propozycjami

jego zapisów podawanych przez uczniów i deklaracją jego przestrzegania poprzez złożenie

na nim podpisów uczniów (co uświadamia im ich ogromną rolę w eliminowaniu zjawiska),

- wybierają 2 ambasadorów empatii w każdej klasie (dziewczynę i chłopca), którzy będą

osobami do których będzie można zgłosić wszelkie przejawy przemocy, której doświadcza

uczeń w klasie (to ważne by dzieci czuły się ważną częścią rozwiązania, a nie problemu),

zanim zgłoszą to wychowawcy.

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach odkrywania swoich mocnych stron i talentów - budowanie poczucia własnej wartości uczniowie:

 

- posiądą umiejętność identyfikacji swoich mocnych stron,

- zyskają motywację wewnętrzną do rozwoju swoich kompetencji - kiedy dziecko odkryje

swoje mocne strony nabiera większej pewności siebie i tym samym motywacji do

podejmowania działań by je rozwijać.

- wzmocnią samoocenę - kiedy dziecko wie, że jest dobre w danej dziedzinie, czuje się

lepiej ze sobą i nabiera większej pewności siebie, dzięki temu łatwiej mu podejmować

wyzwania.

- zyskają wiedzę dot. optymalnego wyboru kierunku dalszej ścieżki edukacyjnej - kiedy

dziecko odkryje swoje mocne strony, łatwiej mu będzie wybrać kierunek nauki, który będzie

dla niego odpowiedni, zgodny z jego predyspozycjami, w którym będzie mógł mocne strony rozwijać.

- rozwiną umiejętności społeczne - kiedy dziecko poznaje swoje mocne strony, może też

chętnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami, którzy podzielają jego zainteresowania,

lubimy ludzi podobnych do nas.

- zrozumieją, że różnice między ludźmi w obszarze mocnych stron są wartością, a nie

powodem do dyskryminacji.

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach z mediacji rówieśniczej - kompetencje dla rozwiązywania konfliktów uczniowie:

 

- dowiedzą się jakie są najważniejsze cechy mediacji rówieśniczej: neutralność,

dobrowolność, bezstronność mediatora, poufność, samodzielność w podejmowaniu decyzji

- posiądą umiejętność prawidłowej i skutecznej komunikacji,

- nauczą się stosować komunikację opartą na Porozumieniu Bez Przemocy z

uwzględnieniem uczuć i potrzeb własnych i rozmówcy, w miejsce mowy nienawiści i

nietolerancji,

- nabędą umiejętności pokojowego rozwiązywania sporów z uwzględnieniem interesów wszystkich

stron konfliktu,

- nabędą umiejętności bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w drodze dialogu- zwiększenie

pewności siebie, asertywności.

 

Korzyści z mediacji

Z mediacji w szkole, zarówno rówieśniczych, jak i między dorosłymi, płynie wiele korzyści.

Wśród nich można wymienić:

-brak osądów i wymierzania sprawiedliwości a co za tym idzie – kar dla uczniów, nauczyciel

nie występuje w roli surowego sędziego,

-sprawiedliwość naprawczą – uczniowie dzięki rozwiązywaniu konfliktów między sobą uczą

się na swoich błędach, mogą spojrzeć na nie z innej perspektywy,

-zmniejszenie ilości agresji i przemocy zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej wśród

Uczniów,

-naukę tolerancji, świadomość, że inni mogą mieć odmienne zdanie, poglądy i przekonania

-spokojne, krytyczne podejście do spraw prowadzących do konfliktu, hamowanie

negatywnych emocji już na poziomie dyskusji,

-poczucie dojrzałości i dorosłości w uczniach, gdy biorą udział w konstruktywnej dyskusji, a

nie lawinie wzajemnych oskarżeń i inwektyw.

 

Projekt jest realizacją zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację”.

 

OFERTA DLA SZKÓŁ